•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

?irket Profili

?stanbul Karak?y'de faaliyet g?steren Cihan Civata sekt?r?nde 20 y?la yakla?an tecr?besiyle 2008 y?l?nda kurulmu?tur.
Vizyonumuz: Ko?ulsuz m??teri memnuniyeti.
Misyonumuz: M??teri memnuniyeti ilkesini esas alarak ger?ekle?tirdi?imiz her i?in daha sonraki i?lerimize referans olmas?n? sa?lamakt?r.
?lkesi d?r?stl?k ve samimiyet olan Cihan Civata h?zla b?y?yen civata sekt?r?nde sizlerle birlikte ?al??maktan k?van? duyar.

Devam?
 

?al??t???m?z Sekt?rler

 • ?elik Konstr?ksiyon Firmalar?
 • Otomotiv Yan Sanayi i?in Civatalar, Spalamalar ve Somunlar
 • ?? Makinalar? i?in B??ak ve Palet Civatalar? ve Somunlar
 • Barajlar i?in Ankraj Civatalar? ve Kanalet Kapak Milleri
 • ?n?aat ve M?teahhitlik Projeleri i?in Y?ksek Gergi Vidalar?
 • Yol, T?nel, K?pr? ?n?aatlar? i?in Ba?lant? Elemanlar?, Ankeraj Civatalar?, Tijler
 • Bas?n?l? Kap, Kazan ve Vana ?malat??lar? i?in Bas?nca Saplama ve Somunlar, Paslanmaz Civata, Saplama ve Somunlar
 • Enerji Nakil Hatt? ve Baz ?stasyonlar? ?malat??lar? i?in Dald?rma Galvanizli Civatalar
 

Bayiliklerimiz

 
 

?K?TELL? ?UBE & DEPO

?kitelli Organize Sanayi B?lgesi
?steks Sanayi Sitesi
A4 Blok No:22 Ba?ak?ehir ? ?kitelli / ?stanbul
Tel: 0212.485 02 22
Fax: 0212.485 40 90

 

D?viz Kurlar?

  Al?m Sat?m